TOPICS

9月の掲載論文・受賞

■腎臓グループ
“Prophylactic bilateral nephrectomy and preemptive kidney transplantation for Denys-Drash syndrome prior to development of kidney failure.”
Hosokawa C, Hotta K, Okamoto T, Cho Y, Hirose T, Iwahara N, Manabe A, Shinohara N.
Pediatr Nephrol. 2023 Aug 12. doi: 10.1007/s00467-023-06113-7. Epub ahead of print. PMID: 37572117.

“Systematic Review of Clinical Characteristics and Genotype-Phenotype Correlation in LAMB2-Associated Disease.”
Suzuki R, Sakakibara N, Ichikawa Y, Kitakado H, Ueda C, Tanaka Y, Okada E, Kondo A, Ishiko S, Ishimori S, Nagano C, Yamamura T, Horinouchi T, Okamoto T, Nozu K. Kidney Int Rep. 2023 Jul 4;8(9):1811-1821. doi: 10.1016/j.ekir.2023.06.019. PMID: 37705905; PMCID: PMC10496080.

“All reported non-canonical splice site variants in GLA cause aberrant splicing.”
Okada E, Horinouchi T, Yamamura T, Aoto Y, Suzuki R, Ichikawa Y, Tanaka Y, Masuda C, Kitakado H, Kondo A, Sakakibara N, Ishiko S, Nagano C, Ishimori S, Usui J, Yamagata K, Matsuo M, Nozu K.
Clin Exp Nephrol. 2023 Sep;27(9):737-746. doi: 10.1007/s10157-023-02361-x. Epub 2023 May 31. PMID: 37254000; PMCID: PMC10432374.


■循環器グループ
“Use of the index of pulmonary vascular disease for predicting long-term outcome of pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease. “
Ayako Chida-Nagai, Naoki Masaki, Kay Maeda, Konosuke Sasaki, Hiroki Sato, Jun Muneuchi, Yoshie Ochiai, Hiroomi Murayama, Masahiro Tahara, Atsuko Shiono, Atsushi Shinozuka, Fumihiko Kono, Daisuke Machida, Shinichi Toyooka, Seiichiro Sugimoto, Kazufumi Nakamura, Satoshi Akagi, Maiko Kondo, Shingo Kasahara, Yasuhiro Kotani, Junichi Koizumi, Katsuhiko Oda, Masako Harada, Daisuke Nakajima, Akira Murata, Hazumu Nagata, Koichi Yatsunami, Tomio Kobayashi, Yoshikiyo Matsunaga, Takahiro Inoue, Hiroyuki Yamagishi, Naomi Nakagawa, Katsuki Ohtani, Masaki Yamamoto, Yushi Ito, Tatsunori Hokosaki, Yuta Kuwahara, Satoshi Masutani, Koji Nomura, Tsutomu Wada, Hirofumi Sawada, Masayuki Abiko, Tatsunori Takahashi, Yuichi Ishikawa, Seigo Okada, Atsushi Naitoh, Takako Toda, Tatsuya Ando, Akihiro Masuzawa, Shinsuke Hoshino, Masaaki Kawada, Yuichi Nomura, Kentaro Ueno, Naoki Ohashi, Tsuyoshi Tachibana, Yuchen Cao, Hideaki Ueda, Sadamitsu Yanagi, Masaaki Koide, Norie Mitsushita, Kouji Higashi, Yoshihiro Minosaki, Tomohiro Hayashi, Takashi Okamoto, Kenji Kuraishi, Eiji Ehara, Hidekazu Ishida, Hitoshi Horigome, Takashi Murakami, Kohta Takei, Taku Ishii, Gen Harada, Yasutaka Hirata, Jun Maeda, Shunsuke Tatebe, Chiharu Ota, Yasunobu Hayabuchi, Hisanori Sakazaki, Takashi Sasaki, Keiichi Hirono, Sayo Suzuki, Masahiro Yasuda, Atsuhito Takeda, Madoka Sawai, Kagami Miyaji, Atsushi Kitagawa, Yosuke Nakai, Nobuyuki Kakimoto, Kouta Agematsu, Atsushi Manabe, Yoshikatsu Saiki. Front Cardiovasc Med. 2023:4;10:1212882. doi: 10.3389/fcvm.2023.1212882. PMID: 37731527

「肺高血圧症の遺伝学的背景に関する最近の話題」
永井礼子
日本小児循環器学会雑誌 2023; 39(2): 62‒68