TOPICS

武田 充人 先生が共著者の論文が Circulationに掲載されました!

Incidence and Expected Probability of Liver Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma After Fontan Operation
Originally published20 Dec 2021https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056870Circulation. 2021;144:2043–2045

Masaki Nii, Ryo Inuzuka, Kei Inai, Eriko Shimada, Tokuko Shinohara, Tomomi Kogiso, Hiroshi Ono, Shinichi Ootsuki, Yoshihiko Kurita, Atsuhito Takeda, Keiichi Hirono, Kota Takei, Satoshi Yasukochi, Tadahiro Yoshikawa, Yoshiyuki Furutani, Tomohiro Shinozaki, Yutaka Matsuyama, Hideaki Senzaki, Katsutoshi Tokushige, Toshio Nakanishi

本文は こちら をご覧ください。


共著者からのコメント:Fontan術後遠隔期における重要な合併症である肝硬変、肝細胞癌の発生率について後方視的に調査した日本の多施設共同研究です。