TOPICS

武田 充人 先生が共著者の論文が European Heart Journal に掲載されました!

循環器班武田充人先生の共著論文が European Heart Journal に掲載されました。詳細については以下のリンクから御確認いただけます。


Predictors of long-term mortality among perioperative survivors of Fontan operation

Kei Inai, Ryo Inuzuka, Hiroshi Ono, Masaki Nii, Shinichi Ohtsuki, Yoshihiko Kurita, Atsuhito Takeda, Keiichi Hirono, Kohta Takei, Satoshi Yasukouchi, Tadahiro Yoshikawa, Yoshiyuki Furutani, Eriko Shimada, Tokuko Shinohara, Tomohiro Shinozaki, Yutaka Matsuyama, Hideaki Senzaki, Toshio Nakanishi

European Heart Journal, 2021;, ehab826,本文はこちら

共著者からのコメント:
日本人のFontan術後患者1260名を対象とした生命予後に関する多施設共同研究で、死亡リスクが高い患者をFontan術後1年後の血行動態評価により特定した世界初の臨床研究です。